МЕМСЫЙЛЫҚ ИЕЛЕРІ АРАСЫНДА«Мәңгілік ел», «Құнанбай» және Иманғали бар

«Обще­ствен­ная пози­ция»

(про­ект «DAT» №44 (361) от 01 декаб­ря 2016 г.

Апта апты­ғы


ҚР пре­зи­ден­ті Нұр­сұл­тан Назар­ба­ев Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның 2016 жылғы әде­би­ет пен өнер сала­сын­дағы Мем­ле­кет­тік сый­лы­ғын беру тура­лы Жар­лы­ғы­на қол қой­ды, деп хабар­лай­ды Ақор­да­ның бас­пасөз қыз­меті.

Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның 2016 жылғы әде­би­ет пен өнер сала­сын­дағы Мем­ле­кет­тік сый­лы­ғы­ның лау­ре­ат­та­ры:

«Мәң­гілік Ел» мону­мен­ті үшін автор­лар ұжы­мы­на: Иманға­ли Нұрға­лиұ­лы Тасмағам­бе­тов­ке, Сағын­дық Сма­и­лұ­лы Жам­бо­ла­то­вқа, Мұрат Аман­гел­діұ­лы Ман­сұро­вқа, Нұр­лан Аманұ­лы Дал­бай­ға; жазу­шы Бексұл­тан Нұр­же­ке­ев­ке – «Әй, дүние-ай» рома­ны үшін; «Құнан­бай» толық мет­раж­ды көр­кем филь­мі үшін автор­лар ұжы­мы­на: Дос­хан Қалиұ­лы Жол­жақ­сы­но­вқа, Рустам Оди­на­евқа, Айдос Жұма­діл­дәұ­лы Бек­те­мір­ге, Нұр­си­фат Рахым­бай­қы­зы Салы­қо­ваға; сурет­ші Камиль Мул­ла­шевқа – Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы Тәу­ел­сізді­гінің 25 жыл­ды­ғы­на арналған «Тәу­ел­сіздік­ке тар­ту» жұмыстар цик­лі үшін беріл­ді.